مرجع مقالات رسمي آبزيان مرجع مقالات رسمي آبزيان .

مرجع مقالات رسمي آبزيان

برخي ويژگي هاي ماهي اسكار

اينماهيها مضاعف باهوش ميباشند و قادرند كه حيله هاي متعددي را از خود نشان دهندو به زودي قادرند شخصي كه به آنان طعام مي دهد را شناسايي نمايند . به دليلعمر زياد (هم مقدار سگها) اين ماهي نسبت به ماهيهاي ديگر دوستداشتني خيس شدهاست . اسكارها ماهيان طاقت فرسا جاني هستند و در حالت بسيار سخت هم چه بسا علايمظاهري خاصي را نشان نمي دهند . با اينحال اكثري ممكن مي‌باشد تصور نمايند كهاين جان داران قشنگ تهي دست مراقبت ويژه اي نمي باشند البته هر جاندارينيازمنديهاي خاص خويش را داراست . عدم محافظت درست از اين ماهي مي تواند بهصورت بيماري شكاف در رمز (hole in head) و يا فرسايش خط جانبي خود را نشاندهد . اين بيماريها به ما ياد آوري مي كنند كه در تغذيه آن‌ها بايد از غذاهايمتنوع و مكملهاي ويتامينه استفاده كرد . اكثري از افراد از يك رژيم غذايينامناسب به كار گيري مي كنند كه رابطه مستقيمي با كمبودهاي غذايي داراست . خوراك آبزيان
برخي هم تنها از غذاهاي زنده به كارگيري مي نمايند كه اين فعاليت سبب به ساخت دو مشكل خواهد شد : اولاز كليه تغذيه با غذاهاي زنده مي تواند در طولاني بازه زماني يكسري كمبودهاي غذاييرا به وجود آورد . اسكارها در طبيعت منحصرا از غذاهاي زنده به كار گيري نمينمايند (piscivores نمي باشند) و قادرند كه غذاهاي متنوعي را مصرف نمايندو حتما بايد تنوع غذايي بالايي را جهت سالم جسمي داشته باشند . در طبيعتآنها به طور طبيعي عمده از حشره ها و مشقت بار پوستان به كارگيري مي كنند البته ازآنجا كه اينها ماهيان زمان طلبي بودند غذايي را كه مي تواند بوسيله آنهامصرف گردد (در حد اندازه دهاني آن ها باشد) مي بلعند . دوم غذاهايزنده جانور در مغازه هاي آكواريومي جان داران مناسبي براي انتقال انواعبيماريها مي باشند كه يقينا مي توانند براي ماهيان زيباي شما خطري بزرگمحسوب گردند . برخي ديگر منحصرا از دل گوساله به كار گيري مي‌كنند . به كار گيري صرف از دل گوساله (چون دل گوساله يك بافت عضلاني مي باشد ونمي تواند حاوي همگي موادتشكيل دهنده غذايي باشد) در طولاني بازه مي تواند باعث بهكمبودهاي غذايي گردد . ماهي اسكار يكي ديگر از مشكلات دورازشوخي كه بوجودمي آيداستفاده از غذاهايي مي باشد كه دارنده چربي بالا مي باشند به خصوص از نوعچربيهاي اشباع (سخت) . اين گونه چربي در اغلب بافتهاي بدن حيوانات خونگرموجود دارد . خوشبختانه در بافت دل (قلب) چربي در حد مطلوب جهت تغذيه ماهيوجود دارد . ولي قبلي از استعمال مي بايست به خير چربي هاي فضا آنرا جداكرده و رگه هاي نصيب داخلي حفره قلب را انقطاع فرماييد . به كارگيري بيش از حد ازچربيها مي تواند بيماري كبد چرب را ساخت نمايد . در اين بيماري به علتانباشته شدن بيش از حد چربي در كبد رنگ آنرا از موقعيت ارگانيك بيرون كرده وكبد روشنتر ميشود . متاسفانه آرم فرنگي براي اين مشكل وجود ندارد . تازماني كه ماهي بميرد و كالبد شكافي علت اصلي مرگ را مشخص و معلوم نمايد . مشكل اخيراز جمله دست اندركاران داراي اهميت مرگ اسكارها قبل از قريه سالگي هست (حتي اگر از ماهي بهخوبي حفظ كرده باشيد) .
برچسب: خوراك آبزيان،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۷ تير ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۲۴:۴۳ توسط:علي پور موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :